• umc-groningen
  UMC Groningen

Promovendus Gezondheidszorg

Geplaatst op: 12-07-2018

  Werkomgeving
  Binnen het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP)/GGZ Drenthe wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan in samenwerking met het UMCG afdeling psychiatrie en huisartsgeneeskunde. Deze samenwerking wordt binnenkort geformaliseerd in de vorm van een Academische Werkplaats ?Verstandelijke Beperking en Geestelijke Gezondheid?, waaraan ook de zorgaanbieders ?s Heerenloo en De Trans deelnemen. Onderzoeksprojecten richten zich op de achtergrond en behandeling van psychiatrische en gedragsstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking. Kwaliteit van leven neemt daarbij een belangrijke plaats in. Onderzoek van het samenwerkingsverband CVBP/UMCG op het gebied van psychofarmacagebruik bij mensen met een verstandelijke beperking is toonaangevend binnen en buiten Nederland. Bij het CVBP zijn momenteel drie andere promovendi werkzaam.

  Het project
  In het najaar van 2018 starten wij een nieuw project binnen het door ZonMw gesubsidieerde Nationaal Programma Gehandicapten.

  ?Samen denken, samen doen; integratie van ervaringsdeskundigheid, medische, psychiatrische en gedragskundige zorg voor onderbouwd en passend psychofarmacagebruik bij mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag?

  Omschrijving van het project:
  Het project richt zich op het verbeteren van verantwoord medicatiegebruik bij mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Zij gebruiken vaak langdurig psychofarmaca (medicatie voor psychiatrische aandoeningen) om onbegrepen psychische of gedragsproblemen te bestrijden. Het gunstig effect hiervan is niet bewezen, terwijl er wel schadelijke bijwerkingen zijn. Afbouw lukt vaak niet door onttrekkingsverschijnselen. Het remmende effect van de medicatie verdwijnt bij afbouwen waardoor soms het gedrag (tijdelijk) moeilijker te hanteren wordt. Mogelijkheden voor alternatieve behandelingen ontbreken nogal eens.
  Om goed te onderzoeken wat de oorzaak is van de psychische en gedragsproblemen en een goede behandeling te geven, is kennis en samenwerking van GGZ, verstandelijk gehandicaptenzorg en naast betrokkenen nodig. In dit project wordt deze kennis samengebracht. Er wordt onderzocht of afbouw van psychofarmaca mogelijk is, welke alternatieve behandelingen daarbij nodig zijn en wat cliënten en naast betrokkenen daarbij belangrijk vinden.

  Het project bestaat uit een hoofdproject en twee deelprojecten die voorbereidend zijn voor het hoofproject. Het hoofdproject is een cluster gerandomiseerd, gecontroleerde trial (RCT) bij mensen met een verstandelijke beperking die in aanmerking komen om langdurig off-label psychofarmacagebruik voor gedragsproblemen af te bouwen. De uitkomstmaten van deze RCT zijn vastgesteld op grond van literatuuronderzoek en bestaande praktijk(best evidence based practice), maar staan daarnaast nog deels open. Bij deze nog te ontwikkelen uitkomstmaten gaan we gebruik maken van ervaringskennis van cliënten en hun vertegenwoordigers. Als voorbereiding van de RCT starten we derhalve met het samenstellen van een focusgroep bestaande uit cliënten en/of hun vertegenwoordigers, een onderzoeker en research assistent, met als opdracht het ontwikkelen van cliëntgebonden uitkomsten (voorbereidend deelproject A). Daarnaast gaan we gebruik maken van kennis uit de praktijk van in de doelgroep gespecialiseerde zorgprofessionals door het uitvoeren van een dossierstudie van cliënten van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) (voorbereidend deelproject B). De resultaten van deze dossierstudie zullen mede worden gebruikt bij de door de focusgroep vast te stellen cliëntgebonden uitkomsten en de praktische uitvoering van het hoofdproject.
  Het hoofdonderzoek en deelproject B worden uitgevoerd door één of twee promovendi. Deelproject A wordt uitgevoerd door een onderzoeker op minimaal HBO + niveau, maar kan ook uitgevoerd worden door een tweede of derde promovendus.

  Een volledige beschrijving van het onderzoeksproject kan worden opgevraagd.

  Functiebeschrijving
  • Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking naar het effect van psychofarmaca-sanering binnen een integratief zorgaanbod van GGZ en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • Het dragen van verantwoordelijkheid voor de organisatorische/logistieke aspecten van de dataverzameling.
  • Het coördineren van de inclusie en de metingen, en het uitvoeren van een deel hiervan.
  • Het coördineren van voorlichtingsbijeenkomsten en instructies, en het uitvoeren van een deel hiervan.
  • Het coördineren van de samenwerking met de verschillende deelnemende centra, het fungeren als vast aanspreekpunt en ?spin in het web?.
  • Het rapporteren van de onderzoeksbevindingen in tenminste vier publicaties in internationale vaktijdschriften en het afronden van het project met een proefschrift.
  Wat vragen wij
  • Een voltooide universitaire opleiding in de (bio) medische of gedragswetenschappen of andere relevante studierichting voor promovendi.
  • Voor de onderzoeker in deelproject A een voltooide HBO opleiding in de gezondheidszorg of gedragswetenschappen.
  • Vaardig in SPSS en gedegen kennis van statistiek.
  • Goede sociale vaardigheden en goede organisatorische en communicatieve capaciteiten.
  • Uitstekende spreek- en schrijfvaardigheid in het Nederlands en Engels.
  • Bij indiensttreding zal een verklaring omtrent gedrag worden gevraagd.
  Wij zoeken
  Voor het hoofdproject gaat onze voorkeur gaat uit naar een arts en/of gedragswetenschapper met affiniteit en/of ervaring in de psychiatrie of verstandelijk gehandicaptenzorg, met ambities om een wetenschappelijke carrière of de combinatie onderzoek en praktijk ook na afronding van het promotietraject bij het CVBP voort te zetten. Voor deelproject A gaat onze voorkeur uit naar een gedragswetenschapper, sociaal pedagogisch werker, verpleegkundige of verpleegkundig specialist.
  Wij nodigen ook andere belangstellenden van harte uit om te solliciteren. Zowel GGZ Drenthe als enkele partners van het CVBP zijn opleidingsinstellingen voor psychiater en GZ-psycholoog, respectievelijk Arts Verstandelijk Gehandicapten.

  Wat bieden wij
  De promovendus/onderzoeker HBO+ komt te werken bij de research afdeling van het CVBP/GGZ Drenthe. Promotie en aanstelling als promovendus vindt plaats bij de leerstoel Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het UMCG, waarbij gebruik gemaakt kan worden van faciliteiten geboden door het UMCG en RUG.
  Aanstelling vindt plaats in FWG 50 in principe gedurende de looptijd van het project van vier jaar. De omvang van het dienstverband is in onderling overleg te bepalen. In eerste instantie is de aanstelling voor de duur van een jaar, bij gebleken geschiktheid met de mogelijkheid voor verlenging voor nog eens drie jaar. Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ.
  Begeleiding vindt plaats door de senior onderzoeker/hoofd research van het CVBP (copromotor)in samenwerking met de hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het UMCG.

  Als je meer informatie wilt of vragen hebt over dit project kun je bellen of e-mailen met:
  Gerda de Kuijper, senior onderzoeker/arts verstandelijk gehandicapten
  Tel. 06 31623826, gerda.de.kuijper@ggzdrenthe.nl
  Bij afwezigheid:
  Josien Jonker, psychiatrisch verpleegkundige/gezondheidswetenschapper/promovendus
  Tel. 06 54227547, josien.jonker@ggzdrenthe.nl
  (e-mailadressen niet gebruiken om te solliciteren)
  Solliciteren
  Via het digitale sollicitatieformulier onderaan de vacaturetekst op onze website:
  www.werken.umcg.nl (Vacatures >> Medisch/wetenschappelijk personeel).
  Naar boven